CSR w małej firmie

CSR w małej firmie

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) to świadome przekonania, że ciąży na nas odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Jest to dobrowolna strategia realizowana przez firmy uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami i społecznością lokalną. CSR łączy się, że świadomością przedsiębiorstwa, że jego działania i decyzje nie tylko wpływają na losy tej konkretnej firmy, ale także otoczenia w jakim się znajduje. Oznacza to, że przedsiębiorstwa dążą nie tylko do osiągania ekonomicznych celów, ale także społecznych.

Pasieka Kujawska Apicom zrealizowała projekt „Pasieka Kujawska Apicom jako przedsiębiorstwo odpowiedzialnie społecznie w przetwórstwie spożywczym – opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu” na podstawie umowy z dn. 29 czerwca 2014 roku nr 74/SPPW/DPP/2014 zawartej z Polską Agencją Rozwoju przedsiębiorczości. Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.


Głównym celem projektu „Pasieka Kujawska Apicom jako przedsiębiorstwo odpowiedzialnie społecznie w przetwórstwie spożywczym – opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu” było przygotowanie i wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności (zawartych w stworzonej w ramach projektu strategii CSR) do strategii działalności przedsiębiorstwa w oparciu o dialog (komunikacja) z wybranymi interesariuszami. Projekt był realizowany od marca 2014 roku do lutego 2015 roku, zaś wartość wsparcia wyniosła 79 800 zł.

Korzyści z wdrożenia CSR w firmie Pasieka Kujawska Apicom

Firma Pasieka Kujawska Apicom od lat współpracuje ze środowiskiem pszczelarskim i propaguje ideę zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Wdrażając strategię CSR do naszej firmy motywował nas przede wszystkim rozwój firmy w zgodzie z najlepszymi praktykami biznesowymi. Poprzez strategię CSR chcemy przekazywać naszym interesariuszom wartości, którymi firma się kieruje, a także pragniemy spełniać oczekiwania społeczne i bycie w zgodzie z różnorodnymi interesariuszami. Wśród korzyści jakie przyniosło nam wdrożenia CSR należy wymienić: nowy punkt widzenia własnego biznesu, większa otwartość na nowe możliwości biznesowe, bardziej ustrukturyzowana forma zarządzania firmą, większa transparentność podejmowanych decyzji biznesowych, trwalsze relacje z personelem firmy, bliższe relacje ze środowiskiem pszczelarskim, większa wiarygodność firmy w oczach naszych klientów.

Wdrażając strategię CSR doszliśmy do wniosku, że najlepszą formą realizacji jej założeń będzie kompleksowy, coroczny program, który w pełni skupi się na jednym problemie. Jego założeniom przyświecać będzie hasło „Wspierajmy polskie pszczelarstwo”.

 

Jak nasza firma realizuje strategię CSR

Działania podjęte w ramach projektu „Pasieka Kujawska Apicom jako przedsiębiorstwo odpowiedzialnie społecznie w przetwórstwie spożywczym – opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu” stały się przyczynkiem do pełniejszego zaangażowania naszej firmy w ideę CSR. Celem tego projektu było opracowanie strategii CSR oraz wdrożenie kompleksowego systemy zarządzania tę tematyką w naszej firmie. Dzięki wdrożeniu strategii CSR nasza firma wpiera i organizuje konkurs Pszczelarz Roku, na którym nagradzane są najlepsze praktyki pszczelarskie. W ramach tego konkursu organizowana jest konferencja na której dzielimy się naszą wiedzą na temat pszczelarstwa i wpływu pszczół na zachowanie środowiska naturalnego. Organizujemy spotkania dla dzieci, na których informujemy najmłodsze pokolenia jakie korzyści dla środowiska i przyszłych pokoleń może przynieść troska o zachowanie gatunku pszczoły miodnej. Uczestniczymy corocznie w wystawach i targach rolno-spożywczych na, których propagujemy ideę CSR i jej znaczenie w rozwoju polskiego pszczelarstwa.

Dzięki wdrożonej strategii chcemy poprawić swój wizerunek, zagwarantować stabilny, zrównoważony rozwój i trwałe zaufanie naszych interesariuszy.

2015-08-04 19:02:45

strzałka do góry
Ładuję stronę ...